الهی اگر ابلیس آدم را بد آموزی کرد / گندم که او را روزی کرد ؟ الهی روزگاری ترا می جستم و خود را می یافتم / لکنون خود را جویم و ترا می یابم ! الهی بیزارم از ظاعتی که مرا به عجب آورد / و بنده آن معصیتم که مرا به عذر آورد! الهی گل بهشت در چشم عارفان خار است / جوینده ترا با بهشت چکار است ؟ الهی تا تو در غیب بودی من در عیب بودم / چون تو از غیب پیدا شدی من از عیب جدا شدم الهی آنچه تو دوختی در پوشیدم / آنچه تو در جام ریختی نوشیدم الهی هیچ نیامد زآنچه می کوشیدم !!! (فرازی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری )