ببین چطور فضولات انسانی، ماهی‌ها رو اژدها می‌کنه، همه آبزیان، معدن مواد شیمیایی شدن .