ساخت زیور آلات دست ساز در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .