سرود مردی از سمت باران ، کاری از گروه سرود عاشقان ولایت یزد .