آموزش هنر خوشنوسی با خودکار در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .