در پی وقوع طوفان «املی» در فرانسه، برق منازل ۱۴ هزار خانوار قطع شد و مقامات در خصوص خطر وقوع سیل و بادهای شدید هشدار دادند.