سیلاب موجب تخریب یک پل شده و ارتباط بخشی از شهر را با بخش دیگر قطع کرده است