روش صحیح بستن چسب زخم مخصوصا در نواحی که چسب زود باز می شود.