بدون تعارف این هفته برای روایت یک مداحی خاطره ساز تا اصفهان رفته است.