نکاتی که در طول مسیر پیاده روی اربعین باید به یاد داشته باشیم .