چه رازهای مگو که لحظه ی رفتن سر زبانم بود/ چه ابرهای غریب که مثل خاطرت در آسمانم بود/ چه دوست دارم ها که غنچه شد به لب و میان ره پژمرد/ ز خاطرت نرود که خاطرات توام مرا ز خاطر برد/ این تنهایی حق من است تاوان عاشق شدن است ... نماهنگ رازهای مگو (این تنهایی حق من است) با صدای اشکان کمانگری