آنچنان که در رسانه ها و تبلیغات نشان داده می شود در غرب همه چیز مطابق با اصول و قانون نیست و فساد اخلاقی و اقتصادی در بین سیاست مداران غربی رواج دارد، بسیاری از فسادهای اخلاقی و مالی سیاست مداران غربی برای همیشه مخفی باقی می ماند با این حال افشاگریهایی که در مورد این فسادها انجام می گیرد برخی ابعاد انحرافی این مسئولین دولتهای غربی را نمایان می کند ...