کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگرانه استاد حسن عباسی مربوط به سخنرانی ۳۱ تیر۹۸قزوین الوند مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع)