چرا خداوند شیطان را آفرید؟ پاسخ به این سوال در کلام استاد محسن قرائتی .