فینال مسابقه استعدادیابی عصر جدید بخش دوم نقاشی با شن توسط خانم فاطمه عبادی .