علی جان من از آیه های قنوت درختان/ من از سجده های فراوان دریا/ من از خاکساری ساحل شنیدم/ تو روح دعایی تو آیینه کبریایی امیری امیری امیر همه مایی ... سرود شاد عید غدیر خم با نوای سعید حدادیان .