قسمت پنجم عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش اول اجرای گروه دختران نینجا.