قسمت سوم عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش سوم اجرای گروه ریکو .