قسمت دوم عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش سوم خوانندگی توسط رضا ارمندپیشه .