آسمان است و زمین دور سرش می گردد/ آفتاب است و قمر خاک درش می گردد/ این قد و قامت افتاده درخت طوبی است/ این محاسن به خدا آبروی دین خداست/ این حرم خانه ی زهراست ... سینه زنی واحد شهادت امام صادق علیه السلام با نوای محمود کریمی هیئت رایه العباس تهران 1397 .