آموزش ساخت نان به صورت گل توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .