در پی افزایش مرگ و میر ناشی از ایست قلبی در ایتالیا مراکز پزشکی در شهر‌های مختلف ایتالیا از جمله رم، شهروندان را از چگونگی کمک رسانی اولیه به افرادی که به سکته قلبی دچار می‌شوند مطلع می‌کنند.