جزییات هجوم سنگین اینستاگرام به بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشور و کوتاهی مسئولین مربوطه در مقابله با آن.