تیکه مهران مدیری به حضور مسئولین در مناطق سیل زده .