بافت جاکلیدی جاسویجی توسط خانم تفرشی در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم