آموزش پته دوزی با لباس توسط خانم کاظمی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما