آموزش توپردوزی در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما