تشویق امام صادق علیه السلام برای مجالس مذهبی وحکم شرعی گرفتن مجلس شادی در روزهای ایام فاطمیه با حضور استاد محمدی