فصل کوچ پرندگان است مبادا از سفر به شهر ما منصرف شوند؟