روزبخر دوستان. امروز به جنوب می رویم و موسیقی محلی با صدای محمود جهان می شنویم.