پاسخ جهرمی درباره آزادی توئیتر را در برنامه حالا خورشید.