در ویدئوی خبر گزارشی جامع از اتفاقی را میبینیم که حدود 12 ساعت قبل برای یک هواپیمای بوئینگ 707 ارتشی رخ داد.