سخنان چند روز پیش رئیس جمهور در جمع مدیران کشاورزی که انتشار آن واکنش های زیادی در پی داشت.