شبکه ورزش افغانستان و اظهارات مجری آن درباره ایران.