کنایه شبکه افغانستان به سانسورهای صدا و سیمای ایران.