ترانه محلی لری قافله گل آهنگ ساز: فرج علیپور خواننده: سعید خوانساری