سردار نقدی درباره مدیریت در زمان جنگ توضیحاتی را ارائه می کند.