حجت الاسلام سعیدی:در سختیهای زندگی امیدتان به کیست؟