عقاب هارپی؛ با چنگال هایی به بزرگی چنگال های خرس و عرض بالی به انداره دو متر استاد کمین کردن های هوایی ست اگر بزرگ کردن جوجه یک عقاب نیاز به شکار بزرگ مثل میمون دارد! عقابهای درنده بیشترین دوره مراقبت پدر مادری را نسبت به بقیه پرنده های شکاری دارند آنها تقریبا تا دوسال به جوجه هایشان غذا می دهند و حدودا 200 لاشه در این دوسال واسه جوجه ها میارند.