شوخی مهدی رحمتی با کودکان آکادمی: این شما و این هم آقای جلال حسینی که دلتنگش بودید!