نظر سورنا ستاری درباره عقب ماندگی صنعت خودرو در ایران: اکو سیستم تولید خودرو در ایران از ابتدا بر مبنای دانش نبوده/ اصولا قرار نبوده در صنعت خودرو تحقیق و توسعه و یا حتی طراحی انجام شود/ برای سال آینده در حوزه خودرو برنامه‌ریزی کرده ایم