گوشه هایی از حضور پرشکوه مردم در حماسه 9 دی در سرتاسر کشور با صدای آهنگران را مشاهده می کنید.