باران عروسک از هواداران بتیس برای اهدا به کودکان کم بضاعت.