توضیحات داورزنی در مورد خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس.