همه انسان ها دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند اما ویژگی های یک تیپ در آنها بارز است. کدام ویژگی های شخصیتی در شما بیشتر وجود دارد؟ مصاحبه با مهشید رضوی رضوانی روانشناس و مشاور خانواده