خبر ورزشی / شجاعی: از مسئولان کاملا نا امید هستیم.