متوسط محیط این درختان به 15 متر و ارتفاع آن ببین 50 تا 85 متر است...