دارچین خواص جادویی و شگفت انگیزی دارد، اما باید مراقب این راز کثیفش هم بود!