اجرای موسیقی محلی سراوان در برنامه فرمول یک را تماشا کنید.