طبق آمار بانک مرکزی 80 درصد نقدینگی در اختیار 2 درصد جامعه است!